Wêreld Is 'n Wrede Plek (afrikaans)

Published: 2021-06-29 07:07:56
essay essay

Category: Psychology

Type of paper: Essay

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

Hey! We can write a custom essay for you.

All possible types of assignments. Written by academics

GET MY ESSAY
Die gedig "Afskeid" is afkomstig van E.W.S Hammond se digbundel genaamd "Hamburgers en Hotdogs" wat in 1980 gepubliseer is. Dit is kort gedig wat slegs uit veertien versreëls bestaan. Afskeid word deur die hele gedig uitgebeeld en word gevoed deur beelde van 'n besonderse seisoen. Daar is 'n gebrek aan kommunikasie en aanraking. Daaruit groei dit tot 'n treffende gedig.

Titel

Die titel bestaan slegs uit die word "Afskeid". In die gedig word die afskeid tussen twee mense bespreek en dit word vergelyk met die natuur se afskeid van 'n somer. Die titel is die sleutel van hierdie merkwaardige gedig en dit berei die leser voor van dit wat gaan volg.

Opsomming van die gedig

Die spreker sê dat hy en sy geliefde afskeid neem in die pyn van herfs wat veroorsaak is deur die blare wat afgeval het. Die afval van die blare word as 'n pynlike proses beskou. Hulle het niks meer om vir mekaar te sê nie en hul arms is kaal en uitgestrek. Die spreker verlang na die ander persoon. Die spreker wens dat hy met sy hand aan sy geliefde se hand kan raak en met sy mond iets mooi en fyn kon sê sooswat die wind saggies deur die blare fluister. Sy woorde word ongesê soos die wind wat nie meer deur die blare kan fluister nie omdat dit afgeval het. Aan die einde van die gedig weet ons dus dat daar geen aanraking plaasgevind het nie. Die digter sê dit nie direk nie; hy suggrer dit deur die beelde van afgevalle blare en die vernietigende wind.

Warning! This essay is not original. Get 100% unique essay within 45 seconds!

GET UNIQUE ESSAY

We can write your paper just for 11.99$

i want to copy...

This essay has been submitted by a student and contain not unique content

People also read