The Review Is About Ploning - 2008 Philippine Romantic Family Drama Film

Published: 2021-06-29 07:07:01
essay essay

Category: Music and Movies

Type of paper: Essay

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

Hey! We can write a custom essay for you.

All possible types of assignments. Written by academics

GET MY ESSAY
The review is about Ploning.

Ploning is a 2008 Philippine romantic family drama film based on a popular Cuyonon song of the same title about a girl's hidden feelings in a man's point of view. It starred veteran actress Judy Ann Santos and was directed by Dante Nico Garcia, who won a directing award in Singapore through the film. The filming was done in the municipality of Cuyo in Palawan, which is, incidentally, the director's hometown. The film is the official entry of the Philippines for Best Foreign Language Film of the 81st Academy Awards.

http://www.ploningthemovie.com/features.html


"Ang lahat ay may dahilan." -Ploning
Ang Ploning ay tungkol sa isang babaeng mahiwaga. Si Ploning ay mabuti ngunit tahimik lang. Hindi niya gawing umiyak kahit na sa burol pa ng kaniyang ama. Kilala siya ng lahat sa Cuyo. Kinagawian nila ng kaniyang mga kasambahay na ihanda ang mga kasoy tuwing gabi at lutuin ito kinabukasan kasama ng pulot. Laging naghahanda si Ploning ng lychee tuwing may okasyon. Lubos niyang pinahahalagan si Digo, batang Cuyonon na itinuring na niyang anak. Isang araw, may nurse na mula sa Maynila ang dumating sa kanilang lugar, Celeste ang kaniyang pangalan. Si Celeste ay maganda, madaldal, masaya at malakas ang loob. Noong una, lubha siyang nagugulumihanan kay Ploning, sa galaw, salita, hinhin at katahimikan nito, ngunit nang nakitira na siya sa tahanan nina Ploning, doon niya naungkat ang dahilan ng mga bagay na nagbibigay hiwaga kay Ploning. Namangha siya nang lubos sa tibay at lakas ng loob ni Ploning.

Warning! This essay is not original. Get 100% unique essay within 45 seconds!

GET UNIQUE ESSAY

We can write your paper just for 11.99$

i want to copy...

This essay has been submitted by a student and contain not unique content

People also read