Support for the Agriculture in South-Eastern Europe (bosnian)

Published: 2021-06-29 07:09:15
essay essay

Category: Science

Type of paper: Essay

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

Hey! We can write a custom essay for you.

All possible types of assignments. Written by academics

GET MY ESSAY
PODRŠKA POLJOPRIVREDI ZEMALJA JUGOISTOČNE EVROPE

APSTRAKT

Evropa, drugi kontinent po svojoj "majušnosti" posle Australije, uskoro će
predstavljati svetsku velesilu. Da li je to stvaran cilj ili samo iluziona utopija kreativnog
skupa ljudi, svet ce imati priliku da vidi kroz desetak godina. Mnogi sa zadivljenošcu, a neki
sa strepnjom gledaju na razvoj Evrope kao države punog političkog i ekonomskog razvoja,
neko ko će možda napokon skloniti "gvozdenu zavesu" izmedu onih koji trenutno dele
politicku svest sveta - Sjedinjenih Američkih Država i carske nam republike Rusije.
Verovatno je da se presednici Barak Obama i Dimitrij Medvedev slažu samo u "misli
osuđivanja" o Kalergiu (Richard Nikolaus Eijiro Graf Coudenhove) koji je prvi pomenuo
stvaranje Sjedinjenih Evropskih Država ili još uvek razmatraju koje su greške koje su uticale
na raspad Lige Naroda. Mnogi teoretičari, filozofi, ekonomisti pa i političari ne mogu da se
slože koja od ova dva slučaja je preteca stvaranja moderne države Evrope - Evropske unije.
Svejedno, cilj Evropske unije se ne može ostvariti bez cele Evrope, odnosno bez onih koji je sačinjavaju. Evropa nije postala "svetski imperator" zbog mnogih razloga, a najveći od njih
leži u njenom srcu, jugoistočnoj Evropi. Sa tim jugoistočnim delom Evropa se mnogo
pozabavila, bavi se i rado bi se otresla tog problema, ali bez njih politička misao ne može da
ima svoju svrhu. Zato je Evropa pružila ruku pomoći ne bi li pomogla i sebi i njima.
Uvod


Nakon istorijskog proširenja (2004-07) EU pečati novi pravac razvoja, ona je sada više inkluzivni nego enkluzivni klub. Prisutnost dilema kako EU u pogledu zaokruživnja geopolitičke priče vlastitog identiteta, tako i potencijalnih članica iz jugoistočne Evrope u pogledu prisustva sve su manje. Članstvo u Uniji postaje neka vrsta sinonima demokratije, vladavine prava i tržišne privrede, s obzirom da u socijalizmu niko ne vidi rešenje modernih problema.
Međutim, nakon 2007 u Uniji je prisutna doza opreza i evidentno slabija volja za daljim širenjem a koja je naročito potvrđena događajima vezanim za Nacrt ustava i Lisabonski ugovor. Unija ima poteškoća da apsorbuje nove članice mada nastoji da izbegne takvu sliku u javnosti. Unija teži da proguta i normalizuje ostatke izvan Evropske tvrđave, ulazak će međutim biti dosta teži i sporiji, jer su u pitanju zemlje zakasnele tranzicije, a Acquis postaje sve zahtevniji. Ako ove zemlje ne budu htele u Uniju iz pozitivnih razloga moraće iz negativnih, da ne bi ostale usamljene.

Warning! This essay is not original. Get 100% unique essay within 45 seconds!

GET UNIQUE ESSAY

We can write your paper just for 11.99$

i want to copy...

This essay has been submitted by a student and contain not unique content

People also read