Παιδικη Λογοτεχνια Και Ατομα Με Ειδικεσ Αναγκεσ

Published: 2021-06-29 07:06:55
essay essay

Category: Miscellaneous

Type of paper: Essay

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

Hey! We can write a custom essay for you.

All possible types of assignments. Written by academics

GET MY ESSAY
Ακριτίδης Παύλος
Ελευθερίου Πιπίνη
Μπίτσης Χρίστος
Παπαδημητρίου Γεωργία
Τούμπλαρη Αιμιλία
Δάσκαλοι, απόφοιτοι του διδασκαλείου «Δημ. Γληνός» (Τμήμα Ειδικής Αγωγήε)


ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Mε τον όρο «άτομα με ειδικές ανάγκες» εννοούμε εκείνα που ξεχωρίζουν, που διαφέρουν από τα άλλα, που αποκλίνουν από το κανονικό. Η απόκλιση αυτή μπορεί φυσικά να είναι προς τα άνω ή προς τα κάτω. Κυρίως όμως μας απασχολούν αυτά τα άτομα που αποκλίνουν προς τα κάτω, γιατί απαιτούν τη μεγαλύτερη, την ειδική φροντίδα.
Όταν μιλάμε για Α.Μ.Ε.Α. συνήθως στη σκέψη μας έρχονται άτομα με μειωμένες πνευματι­κές ικανότητες. Στην πραγματικότητα όμως, δεν είναι μόνο εκείνα που ο δείκτης νοημοσύνης τους βρίσκε­ται κάτω από το μέσο όρο, αλλά και εκείνα που έχουν εμφανείς διαταραχές στην όραση, στην ακοή, στο λόγο, στη συμπεριφορά και στη μάθηση, και διάφορες μειονεξίες στα εξωτερικά σωμα­τικά χαρακτηριστικά.
Κατά καιρούς, όταν οι άνθρωποι αγωνίζονταν για τη φυσική τους επιβίωση, τα ανάπηρα άτομα πέρασαν τις πιο δύσκολες εποχές. Αποτελούσαν κοινωνικό βάρος για τους υπόλοιπους και ήταν σε μειονεκτική θέση. Οι Σπαρτιάτες, όποιο βρέφος είχε οποιαδήποτε αναπηρία, το εγκατέλει­παν ή το πέταγαν στον Καιάδα, πιστεύοντας ότι έτσι ελευθέρωναν την κοινωνία από ένα άτομο που η συντήρησή του θα ήταν βάρος στους υπόλοιπους.( Ξηρομερίτη- Τσακλαγκά­νου, 1982-83).
Η πολιτική και πολιτειακή μεταβολή του 1974, στην Ελλάδα, συνέβαλε στην ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους και στη δημοκρατική διεκδίκηση κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων για τα Α.Μ.Ε.Α. Η κοινωνία απ' τη μεριά της δέχτηκε μια πρόκληση, ώστε μέσα από την προσπάθεια επιβολής συμπεριφορών και στάσεων ζωής, μέσα από την επικοινωνία, την αλληλογνωριμία, την επαφή, να γεννηθούν νέες σχέσεις απαλλαγμένες από την περιφρόνηση, την αποστροφή, την απόρριψη, που ήταν τα χαρακτηριστικά της μέχρι τότε αντιμετώπισης. Το ανάπηρο άτομο έπαψε πια να είναι περί­εργο και απόμακρο ον, αλλά είναι ο συνάδελφος στην εργασία, ο φίλος, ο συγκάτοικος στην πολυ­κατοικία, που μπορεί να συμμετέχει στα κοινά, να χαίρεται τη ζωή, να οραματίζεται, να ζει και να συζεί και να πιστεύει περισσότερο στον εαυτό του.

Warning! This essay is not original. Get 100% unique essay within 45 seconds!

GET UNIQUE ESSAY

We can write your paper just for 11.99$

i want to copy...

This essay has been submitted by a student and contain not unique content

People also read